Verēmu pamatskolā 2018./19. m. g. tika realizēts ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. 2. Semestrī individuālās konsultācijas mācību priekšmetos ( angļu valodā, latviešu valodā, matemātikā, bioloģijā, Latvijas un pasaules vēsturē, krievu valodā ) saņēma 12 skolēni. Lielākajai daļai skolēnu uzlabojās sekmes, tika papildināts vārdu krājums,jo pedagogi strādāja papildus pie tām tēmām, kuras netika pilnībā apgūtas mācību stundās. Tāpat tika sniegts atbalsts tiem skolēniem, kuriem bija grūtības ar latviešu valodas apguvi. Skolēniem tika paplašināts vārdu krājums, skaidrota vārdu nozīme, individuāli izskaidroti termini, to nozīme.

Projekta koordinatore Anita Peipiņa