Skolēni tiek uzņemti Verēmu pamatskolā pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 591

 ,,Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās

      un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz   nākamo klasi''

MK noteikumi Nr.591

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .