Pateicības diena Verēmu pamatskolā

 

Nu jau tradicionāli Verēmu pamatskolā skolas pēdējā dienā tiek atzīmēta Pateicības diena. Tā ir diena, kad skola pateicas tiem skolēniem, kuri mācību gada laikā ir labi un teicami mācījušies, bijuši aktīvi interešu izglītības dalībnieki, aktīvi piedalījušies skolas rīkotajos, kā arī ar savu aktīvo līdzdalību olimpiādēs un konkursos ir popularizējuši skolas vārdu  novadā un valstī. Pavisam pateicības saņēma 66 skolēni. Visi skolēni pateicībā par ieguldīto darbu saņēma skolas pateicības rakstus un grāmatzīmes ar skolas logo.

Paldies vārdi tika teikti arī vecākiem. Direktore pateicās vecākiem, kuri mācību gada laikā ieguldījuši savus personiskos līdzekļus un laiku skolas vides uzlabošanā, mācību procesa un pasākumu organizēšanā, ir bijuši atbalsts pedagogiem ārpusstundu pasākumos. Paldies Krustu ģimenei, Rinalda Āboliņa mammai, Skudru ģimenei, Bogdanovu ģimenei, Ivonu ģimenei, Gunai Zenčeno, Lolitai Strucinskai, Raisai Eisakai, Mironovu  ģimenei, Masaļsku ģimenei, Boldānu ģimenei, Diānai Seleckai, Ilgai Smanei.  

Pateicības vārdi tika teikti arī vecākiem par līdzatbildību bērnu radošajā izaugsmē un izglītošanas procesā, kas vainagojās ar bērnu uzvarām novada olimpiādēs un konkursos. Paldies Megijas Jaudzemas, Annas un Marijas Kozirkovu, Elīzas Opincānes, Janas Smanes, Sabīnes Zeizas, Evas Masaļskas, Jēkaba Ģipšļa, Liānas Griņēvičas, Diānas Lejiņas, Māras Mednes, Markusa Pekša, Adriānas Zaharevskas, Loretas Danielas Strucinskas, Martas Paulas Sejānes, Lauras Doropoļskas, Zandas Kalvānes, Andžeja Rasima, Jura Vaņkova, Sāras Volkovas, Annijas Igaunes, Alisas Gromovas, Terēzes Boltānes vecākiem. 

Paldies visiem vecākiem par atsaucību, par atbildīgu un pašaiszliedzīgu attieksmi un sadarbību ar skolu!

Paldies skolēniem par centību, neatlaidību un uzdrīkstēšanos!

Paldies pedagogiem par profesionalitāti un sirds dāsnumu!

Paldies pasākuma sponsoriem SIA Latgales ziedi īpašniekiem Diānai un Igoram Diklabiem!

Lai visiem saulaina, priecīga un brīnišķīgiem piedzīvojumiem pilna vasara!

 

Verēmu pamatskolas direktore Iveta Gaile