Labās prakses diena

Ir brīnišķīgi, ja cilvēki var dalīties savā pieredzē, domās, darbos. Verēmu pamatskolā darbojas radoši un zinoši pedagogi,  kuri darbojoties projektā Skola 2030, ir uzkrājuši pieredzi īstenot mācību procesu tā, lai skolēni spētu ne tikai iegūt zināšanas un prast tās mērķtiecīgi un atbildīgi pielietot, bet arī attīstītu vēlmi darīt to ar prieku.  

25. aprīlī Verēmu pamatskolā notika Rēzeknes novada izglītības iestāžu Labās prakses diena, kur skolotāji dalījās ar savu prasmi vadīt uz  kompetencēm balstītu mācību procesu.   Ciemos ieradās 25 novada skolotāji. Skolotāji apmeklēja matemātikas (skolotāja Ilona Dovidenkova), valodas (skolotājas Ināras Ratnieces un Marinas Šariginas sadarbības) un dabaszinību (skolotāja Ineta Bauga) stundas. Ciemiņi vēroja jauno pieeju stundu vadīšanā, izteica savu redzējumu un vērtējumu, kas patiesi bija ļoti pozitīvs un atzinīgi novērtēts.

Skolotāja Marina Šarigina iepazīstināja ar mūsu skolas pieredzi divus gadus darbojoties VISC īstenotajā ESF projektā ,,Kompetenču pieeja mācību saturā”, kurā uzsvēra gan pirmās šaubas par jauno pieeju, gan tagadējo pārliecību, ka izglītībā ir jāmaina pieeja mācību procesā.

Skolotāja Ineta Bauga informēja par aktualitātēm mācību saturā un pieejā sākumskolas posmā, un projekta ietvaros pieejamiem materiāliem. Pēc šādas informācijas saņemšanas daudzi novadu pedagogi uzsvēra, ka ir zudušas šaubas un neziņa, ka ir radusies izpratne par jaunā mācību modeļa ieviešanu.

Noslēgumā novada pedagogi teica siltus pateicības vārdus skolas kolektīvam par saņemto pieredzi, un dienas ,,vērtējuma ziedos” dalījās ar ceļasomā paņemtajām  vērtīgajām idejām. 

 

Verēmu pamatskolas direktore Iveta Gaile