Verēmu pamatskola 2020./2021. mācību gadā turpina realizēt ESF projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.  Šī mācību gada 1. semestrī individuālās konsultācijas dažādos mācību priekšmetos saņēma 13 skolēni no 5.-9.klasei. Šiem skolēniem tiek sniegtas konsultācijas angļu val., latviešu val., krievu val., dabaszinībās, bioloģijā, matemātikā, ķīmijā, ģeogrāfijā, logopēdijā un psiholoģijā. Katram skolēnam, kurš ir iesaistīts projektā semestra sākumā atbilstoši viņam izvirzītajiem riskiem ir izveidots individuāls atbalsta plāns, pēc kura tad arī tiek piešķirti nepieciešamie pasākumi risku mazināšanai.

Projekta koordinatore G. Graznova