2018./2019.mācību gads

Pamatskolas skolotāju mērķis   šajā   mācību gadā  - skolēns prot izvirzīt sasniedzamo rezultātu stundai un novērtēt savu sniegumu attiecībā pret to.

Sākumskolas komandas mērķis -  skolēns prot patstāvīgi mācīties un izvērtēt savu darbu.

Pilotskolu mācības

Gads Mēnesis
Dienu skaits
 Sākuma datums
Nodarbību tēma
 2019. janvāris 1 19.janvāris Mājas grupu seminārs ( sākumskola)
 2019. janvāris 1 18.janvāris Mājas grupu seminārs ( pamatskola)
 2018. septembris 1 28.septembris Mācību jomu aprobācijas seminārs (iekļaujošā un speciālā izglītība)
 2018. septembris 1 28.septembris Mācību jomu aprobācijas seminārs ( drāma)
 2018. septembris 1 15.septembris Mājas grupu seminārs (sākumskola)
 2.018 septembris 1 14.septembris Mājas grupu seminārs ( pamatskola)
     

2017./2018.mācību gads

Verēmu  pamatskola  2017./2018.m.g. strādās pie caurvijas SADARBĪBA UN LĪDZDALĪBA ieviešanas, tās rezultāts ir skolēni, kas mācās savstarpēji sadarboties un darboties kā atbildīgi sabiedrības pilsoņi. Tika izveidots sākotnējais darbības plāns un aktivitātes, kā efektīvāk pilnveidot  līdzdalības un sadarbības prasmes. 

Verēmu  pamatskolas skolas 2017./2018.m.g. mērķis ir - mācību gada laikā  pilnveidot sadarbības un līdzdalības  prasmes. Gandrīz visi skolēni prot piedalīties sarunā, uzklausot un pieņemot atšķirīgo viedokli un argumentējot savu.

Skolā ir izveidota divas  skolotāju komandas- sākumskolas  un pamatskolas , kas kopīgi plānos mācību un audzināšanas darbu, dalīsies praktiskā pieredzē, kā efektīvāk veidot skolēnos sadarbības prasmes, kā mācīt domāt, pašam pieredzēt un caur šo pieeju iegūt zināšanas. Zināšanām ir un būs būtiska nozīme, taču galvenais mācību mērķis ir spēt zināšanas lietot dažādās dzīves situācijās, ko iespējams izdarīt jau šodien esošā mācību satura ietvaros.

Pilotskolu mācības
Gads Mēnesis Dienu skaits Sākuma datums Nodarbības tēma
2017 augusts 2 7.augusts Mācīšanās un vērtēšana ( pamatskola)
2017 oktobris 2 23.oktobris Sadarbības un līdzdalības caurvija ( pamatskola)
2018 janvāris 1 12.janvāris Sadarbības un līdzdalības caurvija (pamatskola)
2018 marts 1 9.marts Sadarbības un līdzdalības caurvija (pamatskola)
2018 aprīlis 1 4.aprīlis Mācību jomu aprobācijas seminārs
2018 aprīlis 1 24.aprīlis Ieviešanas seminārs
 2018 jūnijs 1 13.jūnijs Mājas grupu seminārs ( pamatskola)
2018. augusts 7 14.-24.augusts Mācību jomu aprobācijas seminārs
               VERĒMU  PAMATSKOLA - VISC PROJEKTA  ,,KOMPETENČU PIEEJA MĀCĪBU SATURĀ” PILOTSKOLA

      Valsts izglītības satura centra projekta Nr.8.3.1.1./16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” mērķis ir radīt skolēniem labvēlīgus apstākļus dziļas izpratnes veicināšanai un prasmju attīstīšanai dažādos kontekstos, kā arī personības pilnveidei. Lai to realizētu, vispārējā izglītībā – bērniem un jauniešiem no pusotra gada vecuma līdz vidusskolai, tuvāko piecu gadu laikā tiks izstrādāts un pakāpeniski ieviests kompetenču pieejā veidots mācību saturs, galveno uzmanību pievēršot izmaiņām tieši mācību procesa organizēšanā. Profesionālās pilnveides programmās tiks izglītoti 6000 pedagogi. Projektu Valsts izglītības satura centrs īstenos sadarbībā ar Daugavpils Universitāti, Latvijas Universitāti, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju, Liepājas Universitāti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju, Latviešu valodas aģentūru, Strazdumuižas internātvidusskolu - attīstības centru vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem un pašvaldībām, kuru izglītības iestādes piedalās mācību satura aprobācijā.

      Arī Verēmu   pamatskola ir kļuvusi par VISC projekta “Kompetenču pie“eja mācību saturā” pilotskolu, lai ieviestu jauno pieeju un   kopīgi plānotu mācību darbu saviem skolēniem  , palīdzot viņiem attīstīt dzīvei mūsdienu sabiedrībā nepieciešamas kompetences – kritiski domāt, sadarboties, patstāvīgi mācīties, prasmīgi izmantot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas un citas.

       Verēmu  pamatskolas līdzdalība projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” palīdzēs skolai organizēt mācību darbu tā, lai mācību procesa centrā būtu skolēns, kurš mācās domāt, vērtēt un uzņemties atbildību.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .